Počet
produktov
v tomto
e-shope:


13 308

Posledná 
aktualizácia
bola vykonaná:


25. 2. 2024Anketa

Najčastejšie na
internete hľadám
knihy s tématikou:

 


 Reklama:

 

Navštívte Equilibris.sk u ShopMania

 


 

KLIKmail.sk - platíme za čítanie emailov
 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Pozícia na trhu

1.1. Antikvariát Equilibris existuje na trhu ako

1.1.1. sprostredkovateľ predaja medzi predávajúcim a kupujúcim

1.1.2. nákupca tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja

1.1.3. maloobchodný predajca tovaru konečnému spotrebiteľovi

1.1.4. veľkoobchodný predajca tovaru určeného na ďalší predaj


2. Sprostredkovanie predaja

2.1. Dopyt predajcu na sprostredkovanie predaja

2.1.1. Predávajúci - fyzická osoba osloví Equilibris prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo pomocou formulára priamo na stránke www.equilibris.sk. V dopyte uvedie o aký druh tovaru sa jedná, za akú predpokladanú cenu chce tovar odpredať a svoje kontaktné údaje.

2.1.2. Poverený pracovník Equilibrisu bude kontaktovať predávajúceho do 7 pracovných dní po prevzatí dopytu. Prejedná s nim obchodné podmienky a v prípade dohody vytvorí návrh zmluvy o sprostedkovaní.
 

2.2. Dojednanie podmienok sprostredkovania

2.2.1. Predajnú cenu stanovuje predávajúci s ohľadom na doporučenia pracovníka Equilibrisu.

2.2.2. Predávajúci a pracovník Equilibrisu dohodnú formu a spôsob prevzatia tovaru na sklad Equilibris. Zároveň stanovia cenu skladištného 0,5% ceny tovaru denne najmenej 0,01 Eur za deň.

2.2.3. Skladištné sa počíta iba za tie dni, počas ktorých je tovar ponúkaný na stránkach e-shopu.


2.3. Zmluva o sprostredkovaní

2.3.1. Zmluva o sprostredkovaní sa uzatvára na dobu určitú.

2.3.2. Po uplynutí doby stanovenej v zmluve odkúpi Equilibris tovar od predávajúceho za cenu, ktorú stanovil predávajúci zníženú o výšku dovtedy platného skladištného a DPH podľa platných predpisov


2.4. Predaj tovaru

2.4.1. Equilibris predáva tovar vo vlastnom mene a na vlastný účet.

2.4.2. Equilibris vystaví všetky príslušné doklady vrátane daňových dokladov vo vlastnom mene.

2.4.3. V prípade predaja pred ukončením zmluvy o sprostredkovaní, odkúpi Equilibris tovar od predávajúceho za podmienok uvedených v bode 2.3.2., čím skončí platnosť zmluvy o sprostredkovaní.


2.5. Vrátenie tovaru predávajúcemu

2.5.1. Na vyžiadanie predávajúceho môže byť tovar vrátený v prípade, že nie je evidovaná riadna objednávka od kupujúceho. V tom prípade je predávajúci povinný zaplatiť Equilibrisu dovtedy realizované skladištné.


3. Nákup tovaru na sklad

3.1. Výkup tovaru od dodávateľov

3.1.1. Výkup na odberných miestach
Na vytvorených odberných miestach vykupujú pracovníci Equilibris tovar na základe osobného jednania.

3.1.2. Výkup na základe ponuky predávajúcich
Výkup je možné riešiť podľa postupu v bode 2 týchto podmienok s tým, že namiesto zmluvy o sprostredkovaní bude realizovaná kúpna zmluva.

3.1.3. Výkup formou cestujúcich nákupcov
Equilibris pomocou svojich pracovníkov a brigádnikov bude realizovať priebežný nákup tovaru, jeho zvoz a uskladnenie, archiváciu a registráciu.


3.2. Kúpna zmluva

3.2.1. Pri nákupe cez e-shop plní formu kúpnej zmluvy riadne vyplnená objednávka odoslaná na Equilibris buď priamo z e-shopu alebo formou e-mailu, resp. poštou. Zmluva nadobúda platnosť potvrdením tejto objednávky.


3.3. Uskladnenie tovaru

3.3.1. Tovar je uskladňovaný v skladoch Equilibris, odkiaľ je distribuovaný zákazníkom poštou, kuriérom alebo zásielkovňou.


4. Predaj formou e-shopu

4.1. Registrácia zákazníka
Zákazník sa môže registrovať na stránke Equilibris vyplnením formulára určeného pre registráciu.


4.2. Výber tovaru formou nákupného košíka
Tovar, o ktorý má zákazník záujem, vyberá zákazník formou nákupného košíka. V tomto košíku je možné robiť potrebné korekcie. Obsah košíka slúži zákazníkovi k vytvoreniu objednávky.


4.3. Vytvorenie objednávky
Ak je zákazník už registrovaný, údaje do objednávky systém doplní automatizovane. Od neregistrovaného zákazníka (ďalej len NZ) údaje do objednávky budú vyžiadané a pre kompletizáciu objednávky ich musí NZ vyplniť. Po pridaní produktov do nákupného košíka a prejdení na samotný nákupný košík pokračuje NZ kliknutím na "Vyplniť objednávku", kde vyplní formulár a všetky povinné polia. Objednávka je zakončená kliknutím na "Objednávka z povinnosťou platby". Zákazníkovi príde povrdujúci email k objednávke na jeho emailovu adresu.

4.3.1. Zákazník môže pridávať inzeráty do sekcie "Váš BAZÁRik" aj bez predošlej registrácie, a však pridaný inzerát podlieha administrátorskej kontrole a po schváleni ho administrátor na stránkach uverejní. Inzeráty nesmú obsahovať hanlivé alebo obscénne slová, materiály a texty podporujúce rasizmus, detskú pornografiu (výnimku tu tvoria umelecké diela zobrazujúce či zhmotňujúce umelecký akt). Inzeráty ponúkajúce zánovné alebo úplne nové veci a predmety nebudú uverejnené. Uverejňujeme iba inzeráty ponúkajúce staré a starožitné predmety. Inzeráty ponúkajúce akékoľvek knihy nebudú uverejnené, ale osloví Vás v dostupnom čase naše obchodné stredisko s našou odborne prepracovanou ponukou.


4.4. Spôsob úhrady kúpnej ceny
Pri tvorbe objednávky zákazník určuje spôsob úhrady. Úhrada je možná formou dobierky, prevodom na účet na základe predfaktúry, systémom PayPal. Pri všetkých formách úhrady doručí Equilibris zákazníkovi riadny daňový doklad. 

4.4.1. V prípade objednávok z krajín mimo Slovenskej republiky nie je možné akceptovať platbu formou dobierky.


4.5. Spôsob doručenia tovaru
Pri tvorbe objednávky zákazník určuje spôsob doručenia tovaru a to buď poštou, kuriérom alebo cez zásielkovňu.

4.5.1. Pri doručovaní tovaru (náklady na balné, poštovné, kuriér) platia podmienky uvedené v objednávkovom formulári.


4.6. Dodacie lehoty
Equilibris expeduje tovar zo skladov do dvoch týžňov po potvrdení objednávky. Doručenie zákazníkovi je stanovené doručovacími dobami pošty, resp. kuriérov.


4.7. Potvrdenie objednávky
Potvrdenie objednávky sa deje e-mailom alebo telefonicky podľa možností zákazníka.


4.8. Expedovanie tovaru
Pri expedovaní tovaru je zákazníkovi účtované poštovné a balné závislé na druhu úhrady a spôsobe prepravy podľa podmienok uvedených v objednávkovom formulári.


4.9. Daňové doklady
Daňové doklady spavidla Equilibris pribalí k tovaru. V špeciálnych prípadoch sú doručované elektronicky, resp. poštou alebo kuriérom.

5. Ochrana osobných údajov

5.1. Osobné údaje, ktoré zákazník a predávajúci poskytnú Equilibris, budú chránené podľa príslušného zákona a budú použité iba pre účely zabezpečenia riadneho nákupu a predaja tovaru. Viac o ochrane osobných údajov je uvedené v texte na stránke Obchodné podmienky úplne na konci samotných obchodných podmienok. 


5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu, a v prípade vrátenia kúpnej ceny číslo účtu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.


5.3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu alebo iným vhodným spôsobom. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Tieto osobné údaje predávajúci spracúva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov sprostredkovateľom do členských štátov Európskej únie a to za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.


5.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, ihneď po prihlásení, ako aj zaslaním emailu, či listu predávajúcemu.


5.5. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
   1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
   2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a)identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b)identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
c)účel spracúvania osobných údajov,
d)zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e)doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,


5.6. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.


5.7. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 5.5. VOP vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.


5.8. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa bodu 5.5. VOP najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.


5.9. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 5.4. 


6. Reklamačný poriadok


6.1. Záručná doba a reklamácie tovaru

6.1.1. Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode je 24 mesiacov.

6.1.2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

6.1.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady tovaru podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.


6.2. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru

6.2.1. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu obchod@equilibris.sk alebo telefonicky v pracovné dni na +421 917 179 771. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

6.2.2. Nekompletnosť skladačiek puzzle a hier je nutné oznámiť do 14 dní od ich prevzatia.


6.3. Vrátenie tovaru

6.3.1. O vrátení tovaru nás vopred informujte e-mailom na obchod@equilibris.sk alebo telefonicky v pracovné dni na +421 917 179 771.

6.3.2. Tovar nám odporúčame zaslať doporučenou zásielkou.

6.3.3. Tovar, ktorý nám zašlete dobierkou nepreberieme.

6.3.4. K vrátenému tovaru pribaľte kópiu daňového dokladu a kópiu ústrižku od doručovateľa. Na základe tohto Vám môžu byť vrátené peniaze.

6.3.5. Tovar je možné bezdôvodne vrátiť do 14 pracovných dní od doručenia k zákazníkovi.
Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z príslušných ustanovení zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu Michal Pupák, SNP 1465/100, 017 07 Považská Bystrica. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.


6.4. Reklamovaný tovar

6.4.1. Pri tovare nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa týka zľava na cene.


6.5. Odstúpenie od zmluvy

6.5.1. Od zmluvy nie je možné odstúpiť, ak je tovar mechanicky poškodený viac, ako bol v dobe predaja.

6.5.2. Od zmluvy nie je možné odstúpiť, ak nové knihy majú známky používania (čítania, kopírovania)

6.5.3. Od zmluvy nie je možné odstúpiť, ak nový počítačový softvér, nové audiovizuálne nosiče, audionosiče, videonosiče, počítačové a konzolové hry, hry a puzzle, ak tovar nie je v pôvodnom originálnom neporušenom balení (tovar bol rozbalený)

6.5.4. Od zmluvy nie je možné odstúpiť, ak tovar textilného charakteru (papuče, vankúše, utierky, termofory, plyšové hračky...) a potravinového charakteru (káva, čaj...) je mechanicky poškodený, má známky používania a nie je v originálnom neporušenom obale

6.5.5. Od zmluvy nie je možné odstúpiť, ak tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)

6.5.6. Od zmluvy nie je možné odstúpiť, ak tovar bol objednaný špeciálne na objednávku (najmä zahraničná literatúra)

6.5.7. Od zmluvy nie je možné odstúpiť, ak keď to povaha výrobku neumožňuje (download).

6.5.8. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy:

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
Meno, priezvisko, titul: ..........................................................
Adresa bydliska: ......................................................
Telefónne číslo/ email: ...........................................................
(ďalej len ako „spotrebiteľ“)
týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa §8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej s fy. Michal Pupák, IČO: 41097033, DIČ: 1072679553, miesto podnikania: SNP 1465/100, 017 07 Považská Bystrica (ďalej len ako „predávajúci“).
Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:
Číslo objednávky a faktúry: .........................................................................
Dátum objednania (vystavenia faktúry): .........................................................................
Dátum prijatia tovaru: ........................................................................
Tovar, ktorý spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru podľa ponuky na equilibris.sk/
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Spotrebiteľ vrátil tovar v mieste osobného prevzatia : .......................
Dátum prevzatia výrobku predajňou alebo pracovníkmi e-shopu: .....................
Výrobok bol doručený na adresu predávajúceho touto prepravnou organizáciou:
.................................................................................................................................................
Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):............................................................................
.................................................................................................................................................
Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Prajem si vrátiť peniaze poštovou poukážkou na hore uvedenú adresu ......................
Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: ....................................................................
Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru a odstúpenia od kúpnej zmluvy sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach v článku VIII.
Spotrebiteľ a predávajúci svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov.
V ..................................., dňa ................................, podpis spotrebiteľa .......................................
V ..................................., dňa ................................., podpis predávajúceho...................................6.5.9. Náklady na vrátenie tovaru:
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.


6.6. Neoprávnené vrátenie

6.6.1. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.


6.7. Kódex správania

6.7.1. Pri svojej podnikateľskej činnosti uplatňuje predávajúci čestný a korektný vzťah voči zákazníkom. Uspokojovanie ich potrieb a záujmov považuje za predpoklad úspešného a trvalého obchodného vzťahu. Zásady a princípy zákazníckej orientácie predávajúceho sú vyjadrené aj vo firemných hodnotách. Je samozrejmosťou cielene napĺňať odôvodnené očakávania a požiadavky zákazníka, prejavovať iniciatívu a preberať osobnú zodpovednosť. Vzťahy so zákazníkmi sa zakladajú na diskrétnosti, zdvorilosti, bez akéhokoľvek zvýhodňovania a diskriminácie. Používame iba legitímne obchodné metódy a informácie od zákazníka považujeme za dôverné. Poskytujeme včasné, úplné, neskreslené, pravdivé a zrozumiteľné informácie o svojich tovaroch. Nedopúšťame sa šírenia neprávd, zatajovania, zveličovania v reklame a iných verejných vystúpeniach.


6.8. Riešenie sporov prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

6.8.1. Na základe osobitného Zákona o alternatívnom riešení sporov, ktorý zavádza mechanizmus alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na platforme http://ec.europa.eu/odr.

6.9. Orgány dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tn@soi.sk
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08 


-----------------------------------------------------------------------------------------
 

Ochrana osobných údajov

1. Kto je správca osobných údajov

Firma Michal Pupák so sídlom SNP 1465/100, 01707 Považská Bystrica, IČO: 41097033, DIČ: 1072679553, Okresný úrad Považská Bystrica, číslo živnostenského registra: 330-12372,  info@equilibris.sk , +421917179771

2. Zásady spracovania osobných údajov

osobné údaje spracovávame korektne, zákonným a transparentným spôsobom
osobné údaje zhromažďujeme výhradne pre určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely a nie sú spracovávané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlúčiteľný
rozsah spracovávaných osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov
prijali sme všetky rozumné opatrenia, aby sme spracovávali presné a aktualizované osobné údaje
osobné údaje uchovávame výhradne po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré s spracovávané
osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zaisťuje ich náležité zabezpečenie, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických a organizačných opatrení pred neoprávneným, či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením nebo poškodením.

3. Aké osobné údaje spracovávame

Meno a priezvisko
Adresa
Telefónne číslo
Emailová adresa

4. Na akom právnom základe Vaše osobné údaje spracovávame

Plnenie zmluvy: predaj tovaru a služieb, fakturácia, vzájomná komunikácia

5. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme

- našim dodávateľom logistiky
- orgánom štátnej správy

6. práva subjektov údajov

Podľa GDPR sú Vaše práva:

Právo subjektu OU byť zabudnutý, byť vymazaný (článok 17 GDPR)
Právo subjektu OU byť zoznámený s údajmi, ktoré správca alebo spracovateľ o subjekte má (článok 15 GDPR)
Právo subjektu OU vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov (článok 21 GDPR)
Právo subjektu OU na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR)
Právo subjektu OU mať možnosť preniesť svoje osobné údaje od správcu k tretiemu subjektu (článok 20 GDPR)
Právo subjektu OU žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania (článok 22 GDPR)
Právo subjektu OU aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby mu ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu (článok 16 GDPR)

7. v súlade s článkom 21 ods. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie podľa článku 21 GDPR a že podľa § 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Súčasne Vás informuje, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


equilibris.sk
na Facebooku

 TOP PONUKY:

 

Nehanebné neviniatko

 
15,20 € s DPH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Muž na prodej | Dohazovač | A po nás potopa

 
23,50 € s DPH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

TAM TAM TRI

 
9 € s DPH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Nemecko-slovenský / slovensko-nemecký vreckový slovník

 
8,55 € s DPH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯